top of page

'KIRMANCİ ZANİ' Konusu


'Gel-were,git-were, eşek-here, kapı-dere, sıçan-mişke, kuru-hişke, horoz-dikile, tavuk-mirişke' tekerlemesini bildiysen iş bitmiştir dedikleri dil, Kürtçe.

Kürtçe, Kırmancı zani sorusuyla cevap aranan bir soru olmanın ötesinde Kırmanç'ın aslında Kürt lehçesi olduğuna dair iddiaların dil olarak geçmişi çok ama çok boşlukta kalan bir yapı arz etmektedir.

Kırmanç Türklerine, Kırmancı Kürt lehçesine bakmadan önce göz atmamız gereken başlıklar var.

Sayın Turgay Tüfekçioğlu'nun Türkiye ve Şeytan Üçgeni kitabında kısaca derlenip toparlanmış olan bilgilerden bir derleme yapmak en iyisi. Daha detay Bilgi Prof. Dr. Abdulhaluk M. Çay'ın Kürt Dosyası adlı kitabından edinilebilir.

Öncelikle ŞARK MESELESİ.

Batı için Şark Meselesi, eşittir Türk meselesi.

Çünkü 1040 Dandanakan Savaşı'ndan sonra 1064 Kars'tan Alparslan'ın Anadolu'ya girmesi ve 1071 Malazgirt Savaşı'ndan bu güne kadar da Batının Doğuya bakışı heğ böyle olmuştur. Türk Meselesi olan bu Şark Meselesinin tek konusu ise TÜRKİYE'yi içinden parçalama gayretleridir. 1000 yıldır bu, hiç değişmemiştir.

Tek başına meseleler gibi görülebilecek Balkanlardaki olaylar, Ermeni meselesi, kutsal yerler, Araplar, Süryaniler, Yunanlılar ve en sonda ayrılıkçı Kürtler, tek başına bağımsız meseleler değildir.

Şark Meselesinin ana gayesi, iç olaylardır. Belli hedefe giden değişik yollardır. Avrupa ve Batı dünyasının hedefleri birdir ve değişmemiştir.

MOZAİKÇİLER

Etnik mozaikçiler, toplum bölücüleridir. Toplumu bölme demek, onu başka toplumların yiyebileceği küçüklükteki lokmalar haline getirmektir. Neticede bu topraklarda gözü olanlara mozikçiler hizmet etmektedir.

TURAN ESASLI KAVİMLERE YÖNELEN BÖLÜCÜLÜK PLANLARI

Doğu ve GÜneydoğu’da asılları Turani Kavim olan bölgeye Doğumdan Önce 500lü yıllarda ilk gelen bugünkü Türkmenistan’ın Karluk Türklerinden olan KIRMANÇlara ve ZAZALARA TÜRKLERDEN AYRI MİLLETTEN OLDUKLARI KONUSUNDA TELKİN edilmekte, yarısı doğru yarısı doğru olan büyük yalanlarla kandırılmakta fakat esas gaye olan o bölgelerin Büyük Ermenistan’ın ve Büyük İsrail’in emllerine hazır hale getirilmesi için bölgenin boşaltılması planı sinsice gizlenmektedir. İsrail, Ermenistan ve Yunanistan’ın milli hedeflerini gösteren haritalarda durum açıkça görülmektedir. BÖLGE İNSANI DIŞ GÜÇLERCE KULLANILMAK İSTENMEKTE, bir taşla iki kuş vurulmaya çalışılmaktadır.

KÜRT (Denilen) KIRMANÇ TÜRKLERİ KONUSU

Milletleri tarif eden en köklü ve öz değer, milli dildir. Ancak milli dili olan topluluklar millet özelliği gösterebilmektedir. Türkçede Sümerceden kalma 400den fazla Türkçe sözcük vardır. Sümerler, Anadolu’da doğumdan önce 3500 yıllardan daha önce yaşadılar. Bu da Türkçenin günümüzden en az 5500 yıl once Anadolu’da konuşuluyor olduğunu gösterir. Yani Anadolu’da kullanılan en az 5.500 yıllık bir Türkçe dilimiz var. dil benzerliğinin yanında ikinci kanıt şudur: Sümerler Kuzey Mezopotamya’da yaşamışlardır. Kurgan kültürü benzerliği, Kafkasyalı araştırmacı Mızı Ulu’nun araştırmaları ve

bulgularıyla Sümer – Türk Kültürü ayniliğini göstermektedir.

Türkçenin doğduğu yer olan Orta Asya’daki yaşı ise 10 bin yılın çok üzerindedir. Yakutlarla Amerikan yerlilerinin arasındaki gen bağı günümüzde bilimle de ispatlanmıştır. Iki toplumun kültür benzerliği de ayrıca bir başka delildir. Amerikan yerlilerinin 10-30 bin yıl once Bering Boğazı yoluyla Amerika Kıtasına geçtikleri bilinmektedir. Bu da Türkçenin yaşı hakkında bir başka kanıttır. Çünkü Amerikan yerli dilinde bugün dahi kullanılan pek çok Türkçe kelime vardır.

Son araştırmalar göstermektedir ki Türklerin Anayurdu Orta Asya’da Altay Dağları değil, İdil – Yayık (Volga – Ural) Nehirleri arasında olduğu son yılların bilimsel tespitidir. Türklerin Doğumdan Önce 5500 yılında Anadolu’ya ilk gelişleri de bu bölgeden olmuştur. Erken Türk Tarihi araştırmacısı Kazım Mirşan’ın sn çalışmaları Ön Türklerin tarihlerini daha da eskiye götürmektedir. Konunun önemli tarihlerini özetlersek; Avarca dili Türkçedir. Kimmerler ve Guttiler Anadolu’daki Turani kavimlerdendir.

Doğumdan Sonra Anadolu’ya gelen Türk Kavimleri ise; DS – 378 Hunlar /Atilla) Tuna’yı geçip Batı Roma’ya ulaştı Sabır – Sibir Türklerinin 300 yıl süreyle Anadolu’ya göçleri vardır Peçenekler (Oğuzlar – 3. Yy) Oğuz Kavmi – Türkmenler (DS 9. Yy)

Anadolu’daki Türk Varlığının 5500 yıllık özeti şudur: Sümerler Kimmerler Guttiler, Hunlar Sabirler, Peçenekler, Kuman – Kıpçak, Selçuklular, Oğuzlar, Osmanlılar, Türkiye

KÜRT (Denilen) KIRMANÇ TÜRKLERİ DİLİ KONUSU

Japon dilbilimci Jojma’nın araştırmalarında bulduğu şaşırtıcı bir tespit ile ‘Bazı durumlarda araştırma yaptığım birbirlerine sadece birkaç km uzaklıktaki Kırmanç komşu köy halkı, birbirlerinin dilini anlamıyordu.’’ diyordu.

Paris Kürdoloji Enstitüsü yayın organı olan Havy dergisindeki Zazacayı, günümüzde Zaza bölgesinde Zazalar anlamıyorlar.

Kürtçe (Kırmançı Türkçesi) Zazaca oluşumu ve Altay dilleriyle benzerliğinin sebepleri, bölge insanının geçmiş zaman içindeki; Çok coğrafya değiştirmesi, Çok din değiştirmesi, Çok kültür değiştirmesi sonucudur.

Türkçe, Moğolca, Çavuşça, Monca – Tunguzca ve benzeri başta olmak üzere bölge ve çevre birçok dilin karışmasından meydana gelmiş bir lehçedir Kürtçe – Kırmanç Türkçesi.

Kökü, Orta Asya’dır.

Tarih içinde 5 tabakanın üst üste gelmesinin bıraktığı dil tortusundan oluşmuştur.

Birinci Tabaka: Asıl zemin, Sümerler, Hunlar, Sakalar, İskitler’den kalma ön temel Türkçe yapı. İkinci Tabaka: Ermenice, Rumca, Süryanice, Keldanice, Yezidice, İbranice gibi dillerin etkisi. Üçüncü Tabaka: Arapça ve Farsça. Dördüncü Tabaka: 1071 yılı sonrasında bölgeye gelen Oğuz boylarının etkisi. Oğuzhan’ın 24 oğlundan birinin adı Kürt’tür. Orhun Anıtlarında olup Anadolu Türkçesinde olmayan 532 sözcük, Anadolu Kürtçesinde vardır. Yenisay Uygur Hakanı’nın Ey Kürt Beyleri diye halkına seslenişi biliniyor.

Buraya Tuvart olarak bir parantez açarak, daha once Kürt kelimesinin Öküert kökenli kelime olduğunu ve devlet yönetiminde bulunan, devlet beyi – emir olduğunu, bunun bir görev – yetki adı olduğunu sosyal medya kanalımızda belirtmiştik. Dolayısıyla Ey Kürt Beyleri çevirisi, bu anlamda son derece güzel bir örnektir. Yani Ey Valilerim gibi bir sesleniştir bu; günümüze uyarlarsak.

Beşinci Tabaka: Yunanca, İtalyanca, Fransızca, Rusça dillerinin bölgede ticari ve askeri olarak bulunmaları sonucu bu dillerin etkisinin bıraktığı dil tortu tabakası.

Türklerin Ahlat’a gelmeye başlamasından az evvel Ahlatı ziyaret eden Nasr-ı Hüsrev, bölgede Arapça, Ermenice, Farsça konuşulduğunu; DS 1287’de (13. Yy) yine Ahlat’a giden Zekeriya Kazvini de bölgede Türkçe, Ermenice ve Farsça konuşulduğunu kaydetmektedir.

YANİ, HER İKİ KAYNAKTA DA o zamanlarda Ahlat’ta konuşulan bir Kürtçe’den bahis yoktur.

Günümüzde bölgedeki Kırmançi’nin Zazaca’ya benzemediği ama her ikisinin ayrı ayrı Türkçe ile benzerliğine dikkat edilmelidir.

Günümüzde bir tek Kürtçe gayretlerine karşın çok sayıda konuşulan farklı lehçelerden EN ÖNEMLİ 5 tanesi şunlardır:

KÜRTÇENİN KUZEY BATI GRUBU : Kırmançi (Mardin, Hakkari, Van, Muş, Erzurum) KÜRTÇENİN GÜNEYDOĞU GRUBU: Sörani (Kuzey Irak, İran, Mahabad

Kirmanşah, Gurani) ZAZACA: 1 – Ovacık ağzı, 2- Geçitköy ağzı GÖRANİ (GARAYANİ): İran

BADİNANİ: Irak

Rus Çarının sıcak deniz siyasetini gerekli ve faydalı görmesi üzerine Petersburg Bilimler Akademisi isteği üzerine Auguste Jaba (1860)’ın bölgeyi gezerek hazırladığı lugatında Kürtçe kelimeleri toplamıştır. 8.388 adet kelimeyi geldikleri dillere gore ayırırsak tablo şudur:

3080 kelime Türkçe (%37) 2000 kelime Arapça, 2230 kelime Farsça ve İran eski dili Zend didaktiğinden, 370 kelime pehlevi diyalektiği, 220 kelime Ermenice, 108 kelime Kaldanice, 60 kelime Çerkezce, 20 kelime Gürcüce, 300 kelime menşei belli olmayan %2.1 lik grup Kürtçe olduğu varsayılıyor.

Yani bir dliniz var ve sadece %2’lik bir iyelik durumunuz var.

Kırmanç dediğiniz grubun karşılığının kültürel olarak Kürt olduğunu ispat edemiyorsunuz çünkü bütün verilerin TÜRK çıkıyor.

Diliniz TÜRK,

Kürtçe biliyor musun derken bile kullandığınız – işaret ettiğiniz sosyal grup kürt değil TÜRK,

Kürtçe biliyor musun darken bile kürtlük yok, ifade TÜRK,

Sanatınız Türk,

Kültürünüz Türk,

Gelenekleriniz Türk,

Mitolojik yaklaşımınız Türk,

Türkün olmadığı hiçbir coğrafyada yoksunuz, varlık alanınız Türk,

Kürt mimariniz yok, kürt dininiz, kürt ibadethaneleriniz yok. Gerçekten tarih boyunca dinsiz yaşamış olabilir misiniz?

Olamazsınız.

Çünkü önceki devirlerin en önemli meselesi dindir.

Dinsiz bir millet, bir devlet ayakta duramazdı. Milli birlik kavramı olmadan önce, devleti ve millet bir arada tutan şey din idi.

Bu durumda Kürtler, kendilerine bir gelecek çizerken bunları bilsinler istiyoruz. İşlerine gelmeyecekse o da onların bileceği iştir.

Sonuçta insanca yaşam herkesin hakkıdır, ama yarın için bugüne de göz atmak iyi sayılabilir...

94 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page