top of page

TARİH 1 - 1932 -Mf. V. - TTT 

Sebahattin Öztürkoğlu'nun
aziz ve asil ruhu için...

İLK BASILIŞIN MUKADDİMESİ

Son yıllara gelinceye kadar "Türk Tarihi" , memleketimizde en az tetkik edilmiş mevzulardan biri halinde idi.
1000 yıldan fazla süren İslamlık-Hıristiyanlık davalarının doğurduğu husumet duygusile mutaassıp müverrihler bu davalarda asırlarca İslamlığın pişdarlığını yapan Türklerin tarihini kan ve ateş maceralarından ibaret göstermeğe savaştılar. Türk ve İslam müverrihler de Türklüğü ve Türk Medeniyetini İslamlık ve İslam medeniyeti ile kaynaştırdılar; İslamlığa takaddüm eden binlerce yıla ait devreleri unutturmayı Ümmetçilik siyasetinin icabı ve din gayreti vecibesi bildiler. Daha yakın zamanlarda, Osmanlı İmparatorluğuna dahil bütün unsurlardan tek bir milliyet yaratmak hayalini güden Osmanlılık cereyanı da, Türk adının anılmaması, Milli Tarihin yalnız ihmal değil, hatta yazılmış olduğu sayfalardan kazınıp silinmesi yolunda üçüncü bir amil haline diğerlerine eklendi.

Bütün bu menfi cereyanlar, tabii olarak, mektep programları ve mektep kitapları üzerinde dahi tesir gösterdi ve Türklüğün, çadır, aşiret, at, silah ve muharebe mefhumlarile müradif tutulması an'anesi mektep ve kitaplarımıza kadar girdi.

Türk Tarihinin, inkar edilmiş ve unutturulmuş simasını ve mahiyetini, bütün hakikatlerile meydana çıkarabilmek için çalışmakta olan Türk Tarih Tetkik Cemiyeti bir kısım azasını tarih tedrisatındaki bu boşluğu doldurabilecek bir kitap hazırlamağa mecbur etti.

En yeni eserlere ve Anadolu, Mısır, Mezopotamya, Ortaasya, Şimali Hint, Şimali Çin ve Cenubi Sibirde hergün daha ileri götürülmekte olan arkeolojik tetkiklere istinat etmekle beraber mevzuun genişliği, zamanın darlığı yanında, önümüzdeki ders yılına yetiştirilmesi zaruretinin de hâkim bulunması ilcasile, bu küçük eserin ihtiyaca tam ve mükemmel şekilde tekabül edeceği iddia olunamaz. Noksanlar, ilerde yeni basılışlarda tamamlanacaktır. Kitabın ihtiva ettiği mevzular etrafında daha fazla malûmat edinmek isteyenler ayni heyetin pek yakında bastırılmak üzere hazırladığı Umumi Türk Tarihinin Ana Hatları hakkındaki esere müracaat edebilirler.

 

Cemiyet, dört kitap halinde hazırlamış olduğu bu küçük eseri, mekteplerde okutulmasını kabul eden Türkiye Cümhuriyeti Maarif Vekâletine hediye etmiştir.

ÜÇÜNCÜ BASILIŞIN MUKADDİMESİ

Geçen ders yılı başında neşredilmiş bulunan "Tarih" serisi 1932-1933 ders yılı ihtiyacını karşılamak üzere tekrar basılmıştır. Bu basılışta esasa taallûk etmemek üzere bazı ufak değişmeler olmuş, haritalar tedrisatta daha kullanışlı olmak üzere kitabın sonuna ve metin dışına alınmış, harita klişeleri daha itinalı bir şekilde tamamlanarak yeniden yaptırılmıştır.

Talebenin jeolojik devirlerde hayatın tekâmülünü kolay anlıyabilmesi için ayrıca bir de şematik levha konmuştur.
"Tarih" bu basılışile arzu ettiği mükemmeliyete bir adım daha yaklaşmış bulunuyor. Yeni basılışlarında bunu daha ileri vardırmağa çalışacaktır.

Tarih 1 Kitap Kapağı - Detay

1932 İstanbul - Devlet Matbaası

Türklerin Anayurdu ve Göç Yolları

Tarih 1 Kitabı - Haritalar / 1

bottom of page