top of page

ÖNSÖZ

Alternatif Yayıncılık tarafından hazırlanan "İllüstrasyon" kitabı, Cumhuriyet Dönemi çizerlerini ve eserlerini tanıtan tarihi bir belge olarak yerini alacaktır. Resimlenen kitapların sanat değeri kadar, resimleyen Türk illüstrasyon sanatçılarının Cumhuriyet Dönemi içerisindeki yerini ve değerini ortaya koyması açısından da büyük bir önem taşımaktadır. Bu belge kitap, ileride Türk kitap resimleme ve illüstrasyon alanında eser yaratacak kuşakların belirli bir kronoloji içerisinde karşılaştırma yapmalarına olanak verecek ve bu alanda çalışan sanatçıların tanıtımına ışık tutacaktır. 
 

Saygılarımla;
Prof. Nazan Erkmen

İllüstrasyon Sanatçısı
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
2006-2011 Dönemi Dekanı

Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım
Fakülte Dekanı

Türk İllustrasyon Sanatına
Kısa Bir Bakış

Başlangıcından bu yana kitap resimleme ve

illustrasyon sanatını ele aldığımızda ilginç bulgularla
karşılaşmaktayız: Türk minyatür sanatının İslam 

kitaplarında yerini geç almasının belli başlı sebeplerinden

biri kaligrafi sanatının başlı başına önem taşımasıdır.

Batının kutsal kitaplarında olduğu gibi Kuran'da da sanatsal

değeri üstün süslemeler ve kaligrafiler yer almaktadır.

Temsili resim Kuran'da hiçbir şekilde yer almamıştır. Bununla birlikte,

gerek Bizans gerek İslam kitaplarında erken devirden zamanımıza kalan çok önemli eserler yer almaktadır. Bu eserler temsili sanatının mükemmel birer örneğini oluşturmaktadırlar. Bunlardan en önemlilerinden biri 13. asırda resimlenen bir öykü kitabı olan El Hariri Makamat'tır. Bu kitabın illustrasyonları o devrin günlük yaşamı ile ilgili çok önemli bilgiler vermektedir. Muhteşem bir düş gücü eseridir ve geç devir Pers resimleme sanatında görülmeyen bir mizah gücüne sahiptir. 12. asırda Kitab-el Hasaiş adıyla Arapça'ya çevrilen bu eser, bitki ve hayvan betimlemeleri ile ünlüdür. Abdülcabbar B. Ali'nin resimlediği, 1288 tarihli bir diğer kopyası Diyarbakır - Musul ve dolaylarını yöneten Ebu'l Fezali Muhammed için hazırlanmıştır. 12. asrın teknik buluşlarını El-Hıyel el Henhedisey adlı kitapta toplayan Ebu'lizz el El Cezeri, Arşimet ve sonrası bilginlerin buluşlarına yer veren, suyun ve dişlilerin hareketiyle çalışan aletleri resimlerle anlatmaktadır. Eserin içinde otomatik hareket eden insan ve hayvanlar, otomatik çalışan saatler, fıskiyeli havuzlar, içki kapları, şifreli kilitler ve Artuklu sarayının süslemeli kapı tasarımları yer almaktadır. 13. asırda ilk minyatürler Arap el yazma kitaplarında yer alır. Bu resimlemelerin çoğu tıpla ilgilidir. Çoğu bilimsel metinleri açıklamak için yapılmıştır. 

Fatimiler devrinde saray duvarlarını resimleme üzere Mısır, Irak ve Orta Asya'dan pek çok ressam davet edilmiştir. Bu minyatür ressamları arasında Yahya bin Mahmud el Vassit "Makamat-ı Hariri" resimleri ile ünlüdür. 

İran minyatür sanatı anlayışı İslamiyetin ilk zamanlarında doruğa çıkmıştır.m İslam ülkelerinde resimli kitap ya da minyatür sanatının başlangıcı, 11. ve 13. asırda Abbasi Halifeleri dönemine kadar uzanmaktadır. İlk dönemlerinde resim yapmanın dinsel açıdan yasak olduğu konusunda kesin yorumlar mevcut değildir. Abbasiler döneminde kitap resimleme sanatında ve diğer uygulamalı sanatlarda bir çoğalma ve gelişme görülür. Ancak İslam sanatında söz sanatının yeri kutsaldır. Bununla birlikte, Abbasiler döneminde sanata öncülük eden bir zengin sınıfı oluşmuştur. Bu zengin sınıf, toplum içerisinde itibarını arttırmak amacıyla sanata destek vermiştir. Dolayısıyla resim sanatı duvar resmi dışında da gelişme göstermiştir. Kitap resimlemem sanatı bu dönemde büyük önem kazanır. Abbasiler devrinde düşündürücü ve alegorik eserler ün kazanır. Bu kitap resimlemeleri arasında en önemli yapıt iki çakalın başından geçenleri kara mizah yoluyla anlatan Kelile ile Dimme'dir. 

Türk minyatür sanatının örneklerini İran üslubu ile karşılaştırdığımızda, süsleme, resmin tüm mekanlarında ve nesnelerde bir doku oluşturacak kadar egemen olmuştur. İnsan, hayvan ya da bitki formları da süsleme motifleri gibi idealize edilerek işlenmiştir. Türk minyatür sanatının örnekleri Orta Asya Türk Kültür geleneğine dayalıdır. Türkler Anadolu'ya yerleştikten sonra kitap resimleme sanatında çalışmalarını yoğunlaştırmışlar, bu sanat dalına özellikler getirmişlerdir. 11. ve 13. asırda İslam ülkelerinde ilk resimli kitap ya da minyatür sanatının başladığı görülmektedir. Zengin sınıf kitap sanatının gelişmesini destekleri. Kelile ile Dimme, Makamat, Şahname, varaka ile Gülşah bu dönemin birer şaheseri olarak yerini alır. 

13. asırda Selçuklular zamanında Konya'da Hoylu Muhammed bin Abdülmümin tarafından resimlenen Varaka ile Gülşah isimli kitap, Selçuk Türkleri tarafından Anadolu'da resimlenen ilk kitaptır. Varak ile Gülşah, peygamber zamanında Arap kabileleri arasında geçen bir aşk öyküsüdür. Kitabın resimlemeleri Orta Asya Türk tipini hikayeci bir resim dili ile anlatan ve bezeme öğelerini de kapsayan eşsiz resimlemelerdir. Selçuklulardan sonra kitap resimleme sanatında belirsiz olma dönemi başlar. 14. asır sonlarına doğru, Mongol etkileri henüz bastırılmış iken 1386'da Timur'un savaşları başlamıştır. Timur zamanında muhteşem eserleri yaratıldı. Bu eserler aynı zamanda İtalyan Rönesansı ile boy ölçüşebilecek nitelikte idi. Avrupa ile Asya arasında sanatsal bir alışveriş de bu dönemde yer almakta idi. Bellini, 1479'da Fatih tarafından İstanbul'a çağrıldığında Türk illüstrasyon sanatında Pers etkileri görülmekte idi. İran'da ise resimleme ve edebiyata karşı müthiş bir ilgi vardı. Bu arada ticaret iin Doğu'ya gelen Batılılar, kitap resimleme sanatını etkileri altına aldılar. 

15. asırda Asya'da Türk kitap resimleme sanatında fantastik resimleri ile tanınan en büyük sanatçı Siyah Kalem'dir. Bilhassa Şamanizm hakkında önemli bilgiler veren resimlemeler, Demon adını verdiğimiz korkunç görünüşlü yaratıkları ile inançlar ve günlük yaşam hakkında ipuçları vermektedir. 

Fatih Sultan Mehmed zamanında Fati'in bir İtalyan sanatçıya; Gentile Bellini'ye portresini yaptırması ile Türk minyatür sanatında portre geleneği başlar. Fatih'ten sonra batı ilişkileri bırakılır; doğu geleneklerine dönülür. Yavuz Sultan Selim ve Kanuni döneminde Doğuda kazanılan savaşlar sonucunda İstanbul'da resimli kitaplar ve ressamların getirildiği görülür. 16. asırda Türk kitap resimleme sanatında yeni bir dönem başlar. Osmanlı ordu seferlerini anlatan resimli kitaplar basılır. Türk kitap resimleme sanatında gözleme dayanan gerçekçi bir anlatım göze çarpar. Doğaya fazla önem verilmez. Kişiliğin resmedilmesi önemlidir. 1455 - 56 yılında Edirne'de hazırlanan Dilsuzname, Külliyat-ı Kaatibi, İskendername, cerrahlıkla ilgili Cerahiyeti-l Hanniye dönemin önemli kitaplarıdır. 

Timur zamanında Şiraz'dan Edirne'ye göç eden bir grup sanatçının söz edilen kitapların hazırlanmasında Türk meslektaşları ile birlikte çalıştıkları görülür. Resimlemelerde kimi kadın ve erkek figürlerinn başlık biçimleri, resmedilen doğa elemanları, mimari süslemeler ve özellikle kullanılan kırmızı renk, Türk illüstrasyon sanatına özgü ögelerdi. İskendername adlı eser, Germiyanlı I Süleyman Şah, Emin Süleyman ve Sultan I. Mehmed gibi Osmanlı padişahlarının resimlemeleri ile türünün ilk örneği oalrak dikkati çeker. 

Lale devrinde illüstrasyon sanatında açısından değişiklikler görülür. 18. asırda dinsel içerikli düşünce yaşam tarzı değişmeye başlar. Mehmet Çelebi, Sair Çelebi ve İbrahim Müteferrika işbirliği ile kurulan ilk Türk basımevi, bugünkü GRAFİK SANATImızın başlangıcı olmuştur.  1850'lerden sonra Türk illüstrasyon sanatında pulların resimlendiği görülür. 19, asrın sonlarına doğru posta pulları resimleme niteliği açısından zenginleşir. Cenova serisi, ay yıldızlı serinin çizeri Ahmet Nazmi Bey'dir. Ali Sami Bey tarafından hazırlanan Atatürk pulları, resimleme açısından byük önem taşır. 1860'larda tercüman-ı Ahval gazetesinin yayın hayatına katılması ile, ilk resimli ilanlar görülür. İlk illüstrasyon afişler bu gazetede yer alır. Dönemin çizerlerinden İbrahim Hilmi Çırağan, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın romanalrını, kitap kapaklarını; suluboya ve guvaş ile resimlendirmiştir. 

1923'den sonra ülkemizde yeni bir yönetim biçiminin uygulanması, bunun toplum katlarında kültür ve sanat çevrelerinde yaratıığı coşku, 1928 Harf Devrimi ile elde edilen yeni biçim olanakları, piyasaya sürülen ürünlerin tanıtımı, kitapların resimlenmesi ile Türkiye'de Grafik Sanatı ve İllüstrasyon sanatı belirgin bir sanat dalı olarak ortaya çıktı. 1945'li yıllarda grafik sanatında Tarık Uzman, Mazhar Apa ve Kirkor Magosyan, tanına isimlerdir. İhap Hulusi Görey, Tekel için yaptığı afişler, sigara ve içki etiketleri ile, Mithat Özar afiş ressamlığı ile, 1948'de Yankee Paşa'yı ve Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın yazmış olduğu Yanık Çocuklar Koçaklaması adlı kitabı, Arkın Kitabevi için resimleyen Mustafa Aslıer, 1949 yılında güreş müsabakaları için hazırlanan afiş yarışmasında birincilik ödülü ile alanında önemli isimler oalrak anılır. 1955-58 yılları arasında Stuttgart Grafik Sanatlar Yüksekokulunda eğitimini tamamlayan sanatçı, 1957'de Necati Cumalı'nın karakolda adlı şiir kitabını el askısı ile resimledi. Bu kitap için sanatçı, yüksek baskı tekniği ile on iki adet resim kalıbı hazırladı ve özgün baskı tekniği ile kitap resimleyen İLK SANATÇI olarak İLLÜSTRASYON sanatı tarihinde yerini aldı.

Türk illüstrasyon sanatına önderlik etmiş ve büyük katkılarda bulunmuş grafik sanatçıları arasında Fevzi Karakoç da bulunmaktadır. Kitap kapağı ve kitap resimleme sanatında özgün eserler vermiş, daha sonra baskı sanatı ve peintür alanında sanatçı kişiliğini ortaya koymuştur. Resimli çocuk kitapalrının toplumun gündemine girmesi için sürekli çaba harcayan ve bu yolda önemli yapıtlar üreten en önemli illüstrasyon sanatçılarından biri Can Göknil'dir. Kirpi Masalı ile ünlenmiştir. Feridun Oral, Türkiye'yi uluslar arası alanda temsil eden illüstratörlerimizdendir. Mustafa Delioğlu, 1975 yılından itibaren sayısız çocuk kitabı illüstrasyonu ve kitap kapağı üretmiştir. İngiltere ve Amerika'da kitapları yayınlanmıştır. 1990 yılında Türk Çocuk Vakfı tarafından hizmet ödülüne layık görülmüştür. İllüstrasyon sanatına Prof. Namık Bayık, Prof. Mürşide İçmeli, Prof. Mustafa Aslıer, Prof. Meral Alpay, prof. İsmail Kaya, Prof. Sedat Sever, Fatih Erdoğan'ın katkılarının önemi yadsınamaz. 

Elbette bu isimler dışında da illüstrasyon sanatının değişik alanlarında çalışan pek çok önemli isim bulunmaktadır ve her gün genç sanatçılar bu alanda varlıklarını göstermektedir. 

Prof. Nazan Erkmen

FANTASTİK İLLÜSTRASYON

Fantastique (Fr) - Fantatis (ing) - Fantastik; gerçek dışı, düşsel, inanılmaz, şaşırtıcı, gerçek olmayan, hayal gücüyle yaratılan nesne ya da canlılar için kullanılır. 

Sözcüğün etimolojisine baktığımızda köken olarak bir noktada hayal anlamına gelen Yunanca bir sözcükle karşılaşırız: Phantasia. Bundan phantasma (hayalet), phantastikon (imgelemi ilgilendiren), phantastike (hayal edebilme yeteneği) gibi sözcükler türetilir. Ortaçağ'da "cin tutmuş" anlamında fantastique, sıfat olarak ilk kez kullanılır. 

Güzel sanatlarda, sinemada, edebiyatta; rüya halini, ruhun iç algılarını, "Grotesque" - acayiplikleri - Grotesk Sanatı, "Goth" - barbar- Gotik Sanatı inceleyen, doğaüstüne, büyüye, bilimkurguya, dehşete, hayal gücüne dayalı gerçek dışı mitolojik veya mistik yaratıklarla ilgilenen fantastik sanatının kökleri, aslında antik çağlara kadar izlenebilse de batı dünyasında en canlı dönemlerinin orta çağ bitimine, Rönesans'ın sonlarına, 18. asır sonu ile Romantik Sanat dönemi arasına rastladığı söylenebilir. Gerçek dışı, hayali, doğa üstü öğeler kullanarak anlatılan konularda doğruluk ve gerçeklik sınırı yoktur. Bu nedenle ortaya çıkan gerçeküstü tasarımların gerçeğe uygunluğu da sorgulanamaz. 

19. yüzyıldan bu yana sanat parametrelerinin titizlikle tanımlandığı Fantastik Sanat, geleneksel olarak çoğunlukla resim ve illüstrasyonla sınırlıydı. Fakat 1970'lerden bu yana Fotoğraf sanatının da ilgi  alanına girmiştir. Düşsel fantazinin resim alanına girmesiyle Sürrealizm, çok sayıda öncüsü ile resim sanatındaki özel yerini almıştır. Fantastik illüstrasyonlarda; illüstratörün kendine özgü duygu ve düşünceleri öncelikli olsa da yine, gerçeküstünü, kurgubilimi, mitolojik-mistik öğeleri ve olayları kullanılmaktadır. Sürrealizm ile ilişkisi olmasına rağmen, fantastik illüstrasyonlar, kullanıldığı alanlara göre farklılıklar gösterir. Sürrealizm bir sanat akımıdır. Fantastik illüstrasyonun ise daha fonksiyonel önemi vardır. Çocuk hikaye kitaplarında çeşitli masal ve hikayelerin anlatılmasında, kitap kapaklarında, çeşitli dergilerde yayılanabilgiği gibi, kültür ve tarihin aktarılmasında da fantastik illütrasyon önemli bir yer almaktadır. Ayrıca günümüz teknolojileri ile daha ilgi çekici boyutlar kazanmaktadır. 

FOTO MANİPÜLASYON İLLÜSTRASYONU

Sözcüklere bakıldığında "manipulation" teriminin tam karşılığı, sıradan "işlem" değil, bir amaç veya hedefe ulaşmak için yapılan işlemlerin tümüdür. İlgili bilgisayar programlarının yaratılması ve fotoğrafları düzenleme tekniklerinin gelişmesiyle birlikte "photomanipulation" terimi doğdu. Bilgi işlem, banka işlemi, borsa işlemi veya temizlik işlemlerinde olduğu gibi, "fotomanipülasyon" teriminin de Türkçe karşılığı Fotoişlem'dir. Bir fotoğrafın sadece renklerini düzenlemek veya fotoğrafta bulunan ve çekimden veya şartlardan kaynaklanan ve istenmeyen kısımlara rötuş uygulamak da fotomanipülasyondur. Yine bunlara benzer küçük müdahaleler birer fotomanipülasyondur. 

Fotomanipülasyon terimin bir başka tanımı daha vardır; İllüzyon veya aldatmaca yaratmak amacıyla fotoğraflara (imajlara) uygulanan düzenleme yöntemi ve teknikleri. Buradaki illüzyon ve aldatmaca kelimeleri tam anlamıyla kabul etmemek gerekir. hedef, oluşturulacak yeni görüntüyü olduğundan daha çarpıcı ve ilginç hale getirmektir. Böylece amaç vurgulanmış olur ve ulaşılması istenen kitlenin kesin olarak arzulanan yönde düşünmesi sağlanır. 

PORTRE İLLÜSTRASYONU

Portre en geniş anlamıyla, yaşayan veya ölü, gerçek veya hayal ürünü bir insanın, kişisel, fiziksel veya ruhsal özelliklerini ya da tümünü birden anlatan, yalnızca başı kapsadığı gibi, yarım ya da tam boy olabilen, klasik resim yapma teknikleriyle veya bilgisayar ortamında vektörel ya da fotoğraf işleme programlarında üretilen surettir. 

Amacı; kişinin görünüşünü, kişiliğini ve ruh halini olanca açıklığıyla yansıtarak kişinin suretini ölümsüzleştirme, anıları belgeleme, cinsiyetin iktidarını sorgulama ya da kendi ile yüzleşme isteği olarak düşünülmektedir. Konu aldığı kişisel özellikleri olduğu gibi betimleyen ve bu özellikleri idealize etmek amacını taşıyan iki ayrı portrecilik anlayışı vardır. 
Portre türü her dönemde çeşitli sanat alanlarının, sanatçı algılayışları ve kurgularıyla değişik kılıflara bürünmüş, yeni görünümle kazanmıştır. 

Edebiyatta, resimde ya da fotoğrafta portrenin ortak yanı, yaşamın belli bir anını ya da sürecini temsil etmeleridir. Yapılan portreler gerçek bir yüzü canlandırmaya yetmeyecektir ama yine de ölümsüzlüğe meydan okumanın anlık yollarından biridir. Sanatçının yaptığı portreyle hem modelin fiziksel ve ruhsal özelliklerini, karakteristik yapısını vurgulaması, hem de portreyi yapan sanatçının çi.zgisi, tavrı ve biçemiyle yaptığı yapıtta varolması çok önemlidir bu konumda. Karakteri yakalamada önemli ipuçlarının ötesinde, bir resim bir portre olma ayrıcalığını estetik kaygılar, derinlik, hacim gibi resimsel değerlerle bulur. Benzetiş plastik başarıyla elele verirse bir portre, sanat eseri niteliğine kavuşabilir. 

STORYBOARD

Sektörün önde gelen sanatçısı Değerli Ali Olgun'un alanı için kaleme aldığı yazısından : 
"Storyboard, çekilmesi düşünülen belgesel, kısa veya uzun metraj film, reklam filmi, 2D veya 3D animasyon vs nin kağıt üzerinde kurgulanarak çizilmesidir. 

Faydaları saymakla bitmez. Filmin akışının doğru ve istenilen biçimde ilerlemesine yardımcı olur. Üretilmek istenen filmin oyuncularından mekan belirlemeye, dekorun en verimli açılardan yararlanılmasına kadar her konuda yardımcı olur. Huzur verir, nefes açar, fikirle sonuç arasında köprü oluşturur. Bana göre shooting board'suz veya storyboard'suz bir film planı, projesi düşünülmeden yapılmadan gecekonduya benzer. Storyboar'u önemsemek zaman ve para kaybını önler. 

Biraz fazla tanımlamadan ve faydalarından söz ettikten sonra fikri anlatabilmek için yapılan çizim aşamalarını şu şekilde kategorize ediyoruz : 

İlk aşamada concept board, İkinci aşama storyboard, üçüncü aşama shooting board

Concept board, ilk fikir aşamasında birkaç büyük boy kareyle detaylı ve özenli çizimlerdir. Özellikle çok fazla fikir varsa ilk sunum aşamasında concept board'a başvurulur. 

Storyboard, concept board aşamasından sonra beğenilen fikir veya fikirlerin çizdirilmesidir. Storyboard çalışması, çekilecek filmin kare kare birebir anlatımı değildir. Yine fikir verme amaçlı fakat daha fazla kare sayısıyla anlatma amaçlıdır. 

Shooting board aşaması artık fikir olarak kabul ettirilmiş filmin yönetmence çizere an be an her saniyenin çizdirilmesidir. Bu aşama filmin %99 birebir akışının anlatılmasıdır. Tüm bu aşamalardan sonra geriye filmin çekilmesi kalır.

Reklam ve prodüksiyon ajansları için çizerlik yapmayı düşünen arkadaşlar için bu işin biraz zorluklarından bahsetmek isterim. 

Bu işler maalesef hep acildir. Genellikle yarına yetişmesi gerekir (istisnalar hariç). Bu durum da çok keyifli çalışamamanıza yol açar. Ama çok iyi konsantre olur ve organize olursanız, yetiştirebileceğiniz boyutta işler alırsanız, işinizi sıkıntısız teslim edersiniz. Çok yeteneklisinizdir, çok güzel resimler, tablolar üretiyor olabilirsiniz. Çok keyifli çizgi romanlar, karikatürler çiziyor olabilirsiniz. Ama storyboard'da veya shooting board'da bağlı kalmak zorunda olduğunuz bir enaryo ve bir de yetiştirme kaygısı varsa aman diyeyim çok sağlam olunuz. 

Bence bu işlerde çok sağlam deseniniz olmasından çok, kamera açılarını, mimik ifadelerini, seri artistik bir çizgiyle ifade edebilmeniz gerekir. Bunları yapın da acemice çizilsin demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Çok seri olmakla birlikte tadı olan artistik bir çizgiyle derdimizi anlatabilelim. Her bir kare için tablo gibi yapayım da bana bayılsınlar derseniz, maalesef siz bitersiniz ama o iş bitmez. 

ÖZEL ALAN İLLÜSTRASYON

GENEL HARİTA BİLGİSİ

Dünyanın tamamının ya da bir bölümünün kuş bakışı görünüşünün matematiksel yöntemlerle küçültülerek ve üzerine özel işaretler konarak bir düzleme aktarılmış şekline harita denir. 

Dünyanın kutuplardan basık, Ekvator'dan şişkin, kendine has küresel bir şekli vardır. Dünyanın küresel yüzeyi düzleme aktrılırken bazı güçlüklerle karşılaşılır. Bunun nedeni, küresel yüzeyin düzleme aktarılmasının geometrik açıdan imkansız olmasıdır. Buna bağlı olarak haritalar çizilirken, kara ve denizlerin yerküre üzerindeki biçimleri ve genişlikleri tam olarak yansıtılmamakta ve boyutlarında gerçeğe uymayan bozulmalar olmaktadır. Haritalarda görülen ise gerçeğin az ya da çok benzeridir. 

Harita Anahtarı; haritada kullanılan özel işaretlerin ne anlama geldiğini gösteren bölümdür. Her haritanın kullanım amacına göre farklı işaretler kullanılır. 

Harita Ölçeği; harita üzerinde belli iki nokta arasındaki uzunluğun, yeryüzündeki aynı noktalar arasındaki uzunluğa oranıdır. Diğer bir deyişle, gerçek uzunlukları harita üzerine aktarırken kullanılan küçültme oranıdır. 

İllüstratif haritalar;
Renk, stil ve kompozisyon kuralları ile profesyonel bir sanatçının bir şehir, kampüs veya tesise bakışının bir ürünüdür. Coğrafya, mimari, resim ve yeteneğin kombinasyınundan oluşan bir grafik tasarım ürünü olarak açıklanabilir. Bu haritalarda kuşakların ve pilotların gözünden manzaralar görebilirsiniz. 

 

İllüstratörün becerisi ve mekansal sunumu, bir haritayı benzersiz bir sanat ve tasarım eseri haline getirebilir. 

 

İllüstratif haritalaların özellikleri; Görünüm, anlaşılabilirlilik, hayal gücü

İllüstratif haritalar, sadece basit coğrafi bir bilgiyi aktarmak için değil, insan perspektifinden bir arazinin gerçek görüntüsü hakkında fikir verebilmek için de önemlidir. Dik bir bakış açısıyla edinilmiş uydu görüntüleri bize bu bilgiyi tam olarak veremez. Bu haritalar sayesinde, oradaki bitki örtüsü, çiçek ve hayvan türlerine kadar çizilmiş ayrıntılar ile daha detaylı bir bilgiye de sahip oluruz. Turistik bir bölgenin tanıtımında veya o bölgede yapılacak etkinlikler hakkında bilgi sahibi olmanın en uygun yolu yine illüstratif haritalardır. Turistik mekanları ve toplantı odalarını özelliğe de sahip olabilirler. Ayrıca medyada ilginç bir konu ve obje olarak kullanılabilen bu haritalar, reklamverenler açısından da kalıcı etkili birer reklam aracıdır.

 

ESKİLERDEN ALBÜM

Cemal Akyıldız
Cemal Nadir Güler
Cemal Esad Arseven
Turhan Selçuk
Mustafa Eren
Bedri Koraman
Türk İllüstratorleri
Cemil Cem
Cevat Şakir Kabaağaçlı
Türk İllüstratorleri
Ebuzziya Tevfik
Firuz Aşkın
Firuz Aşkın
Firuz Aşkın
Gevher Bozkurt
Kemal Özkan
İhap Hulusi Görey
Mahmut Soyer
Kenan Temizan
Mesut Manioğlu
Mengü Ertel
Mesut Manioğlu
Mesut Manioğlu
Necdet Şen
Nuri Kurtcebe
Oğuz Turan
Ramiz Gökçe
Oral Orhon
Ratip Tahir Burak
Rauf Alazan
Sabiha Rüştü Bozcalı
Sedat Simavi
Selçuk Demirel
Selçuk Demirel
Selçuk Mimar
Selma Emiroğlu
Semih Balcıoğlu
Sezgin Burak
Sezgin Burak
Sezgin Burak
Sezgin Burak
Yurdaer Altıntaş
Yurdaer Altıntaş
Yurdaer Altıntaş

Alternatif Yayıncılık'a görsel ve içerik desteği için teşekkür ederiz. 

bottom of page